Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

RÓŻNE SPECJALNOŚCI
Zdrowie Publiczne- NIEMODUŁOWY [05-730/1-12-044-2019] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 10-20.01.2019
Organizator: Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, GUMed
Kontakt: Beata Gronek, tel. (58) 349 1540
zgłoszenia wyłacznie on-line www.szkoleniezawodowe.gumed.edu.pl

W związku z decyzjami podjętymi przez dyrekcję Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) od 1 stycznia 2018 roku wszelkie zapisy uczestników na kursy specjalizacyjne mogą odbywać się jedynie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszenia dostępnego na stronach CMKP.

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
10.01.2019 Geneza i przedmiot zdrowia publicznego jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej na rzecz zdrowia ludności Zdrowie jednostki i zbiorowości. Miejsce zdrowia w systemie wartości społecznych. Rola państwa w działaniach na rzecz ochrony zdrowia. Zdrowie w warunkach gospodarki rynkowej. Odpowiedzialność za zdrowie obywateli (rząd, samorząd, formacje medyczne). Wielosektorowe podejście do ochrony zdrowia.
10.01.2019 Zróżnicowanie systemów ochrony zdrowia na świecie. Procesy transformacji systemów - przyczyny i cele zmian. Globalizacja – główne procesy przemian, wyzwania i zagrożenia dla zdrowia populacji. Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej. Priorytety w zakresie zdrowia publicznego.
11.01.2019 Epidemiologia - narzędzie zdrowia publicznego, przedmiot, cele i zadania w działaniach na rzecz zdrowia. Metodyka badań epidemiologicznych
11.01.2019 Sytuacja zdrowotna społeczeństwa polskiego. Determinanty zdrowia. Metody oceny sytuacji zdrowotnej oraz określenia potrzeb zdrowotnych ludności.
12.01.2019 Procesy transformacji demograficznej i epidemiologicznej. Nowe zagrożenia i wyzwania dla zdrowia publicznego. Narodowy Program Zdrowia.
12.01.2019 Promocja zdrowia - pojęcia podstawowe, geneza, zakres działań. Organizacja promocji zdrowia w Polsce i na świecie. Działania z zakresu promocji zdrowia z uwzględnieniem działań zapobiegawczych i promocyjnych specyficznych dla danej dziedziny medycyny.
13.01.2019 Odpowiedzialność zawodowa w ochronie zdrowia. Dylematy prawne i etyczne współczesnej medycyny. Konflikty wartości w podejmowaniu decyzji lekarskich. Prawa pacjenta i powinności służby zdrowia. Autonomia pacjenta – regulacje prawne i problemy etyczne.
13.01.2019 Problemy medycyny, prawa i etyki związane z postępem wiedzy medycznej: - eksperyment medyczny, - transplantacja narządów, - problemy prokreacji, - obowiązek podtrzymywania życia a prawo człowieka do godnej śmierci, - Europejska Konwencja Bioetyczna.
17.01.2019 Prawa pacjenta i powinności służby zdrowia. Autonomia pacjenta-regulacje prawne i problemy etyczne.
17.01.2019 Odpowiedzialność cywilna i karna lekarza i udział w procesie karnym. Pojęcie winy w prawie karnym, wybrane typy przestępstw. Przesłuchanie lekarza w charakterze świadka. Opiniowanie sądowo-lekarskie. Badanie podejrzanych, oskarżonych i osób pozbawionych wolności. Tajemnica lekarska. Odpowiedzialność zawodowa.
17.01.2019 Badania socjomedyczne – ich zastosowanie w ocenie potrzeb zdrowotnych i zachowań w systemie opieki zdrowotnej
18.01.2019 Organizacja opieki zdrowotnej w Polsce. Regulacje prawne funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej.
18.01.2019 Podstawy prawne działania, organizacja i zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Służby Krwi.
18.01.2019 Narodowy Fundusz Zdrowia
19.01.2019 Orzecznictwo lekarskie jako element działań na rzecz zdrowia. Ekonomiczne podstawy działań z zakresu zdrowia publicznego. Źródła i sposoby finansowania opieki zdrowotnej.
19.01.2019 Ekonomiczna analiza świadczeń zdrowotnych.Farmakoekonomika - jej zakres i znaczenie. Rola analizy farmakoekonomicznej w gospodarce lekiem.
20.01.2019 Ocena technologii medycznych oraz działań na rzecz zdrowia opartych na wiarygodnych i aktualnych danych.
20.01.2019 Seminarium końcowe i kolokwium zaliczające
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl