Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Medycyna rodzinna
Przetaczanie krwi i jej składników [05-760/3-44-015-2019] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 16-23.01.2019
Organizator: Katedra Medycyny Rodzinnej, GUMed
Kontakt: Agnieszka Dziekan
tel.: 58 349 15 75

W związku z decyzjami podjętymi przez dyrekcję Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) od 1 stycznia 2018 roku wszelkie zapisy uczestników na kursy specjalizacyjne mogą odbywać się jedynie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszenia dostępnego na stronach CMKP.

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
16.01.2019 Zasady serologicznego doboru składników krwi do transfuzji –kliniczne ważne układy krupowe erytrocytów, przeciwciała odpornościowe i ich znaczenie, zakres wykonywanych badań immunohematologicznych w pracowni – oznaczenie grupy krwi, próba zgodności serologicznej, identyfikacja przeciwciał, badania konsultacyjne, trwała ewidencja wyników badań grup krwi. Dokumentowanie wyników badań . Badania immunohematologiczne dawców krwi.
16.01.2019 Ryzyko i powikłania związane z alloimmunizacją w stosunku do przetaczanych składników krwi. Hemoliza wczesna i opóźniona – badania immunohematologiczne. Konflikt matczyno- płodowy. Antygeny HLA oraz HPA.
16.01.2019 Ryzyko i powikłania związane z przeniesieniem czynników infekcyjnych przez transfuzję składników krwi. Rodzaje badań wirusologicznych wykonywanych u dawców krwi i jej składników. Zasady kwalifikacji składników krwi do lecznictwa.
23.01.2019 Podstawowe zasady organizacji służby krwi w Polsce: -struktura służby krwi w Polsce -podstawa prawna funkcjonowania CKiK, banków krwi oraz pracowni immunologii transfuzjologicznej –zadania i dokumentacja banku krwi, - zadania komitetu transfuzjologicznego oraz lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią -zamawianie składników krwi -organizacja krwiolecznictwa w podmiocie leczniczym, standardowe procedury operacyjne
23.01.2019 Wytwarzanie składników krwi -sposoby pobierania krwi oraz otrzymywania poszczególnych składników krwi -rodzaje składników krwi i kontrola jakości ich wytwarzania -warunki przechowywania i transportu składników krwi do szpitala oraz transport wewnątrzszpitalny.
23.01.2019 Wskazania i przeciwwskazania do stosowania poszczególnych składników krwi (KKCz, KKP, KG, FFP i krioprecypitatu) oraz preparatów krwiopochodnych. Sposoby leczenia niedokrwistości. Zamawianie składników krwi z uwzględnieniem składników ubogoleukocytarnych, napromieniowywanych, przemywanych, rekonstytuowanych i inaktywowanych
23.01.2019 Aferezy i krwioupusty lecznicze. Autotransfuzja – donacje przedoperacyjne, hemodylucja, odzyskiwanie krwi wynaczynionej śródoperacyjnie i z drenażu
23.01.2019 Powikłania po przetoczeniu składników krwi. –rodzaje reakcji poprzetoczeniowych, - możliwości zapobiegania reakcjom , - rozpoznawanie reakcji poprzetoczeniowej, - zabezpieczanie próbek krwi do badań w przypadku wystąpienia powikłań,
23.01.2019 Zadania szpitalnego banku krwi oraz gospodarka składnikami krwi na oddziale, postępowanie z pozostałościami po przetoczeniu
23.01.2019 Postępowanie w przypadku zdarzeń niepożądanych – zdarzenia bliskie celu wykryte przed przetoczeniem oraz zdarzenie niepożądane nie powodujące reakcji poprzetoczeniowej – sposób postępowania, dokumentowanie zdarzenia, zgłaszanie do CKiK

Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia

Dzień Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
16.01.2019 Zasady serologicznego doboru składników krwi do transfuzji.
23.01.2019 Zasady pobierania próbek do badań immunohematologicznych, identyfikacja pacjenta oraz składników krwi przez zabiegiem przetoczenia (kontrola składników krwi przed przetoczeniem), wykonywanie zabiegu przetoczenia obserwacja pacjenta oraz postępowanie przetoczeniu - dokumentowanie leczenia składnikami krwi i zabezpieczanie oraz przechowywanie pozostałości po przetoczeniu
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl